ТАЛИМАНИ - Април

Април 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Галя рул кню алу  /     ко кам тим рул      /  / От От     обр     кню тпл кню ко    
Донка рул кню  / алу     ко ко кам рул      / кню  / ко     кню     тпл кню  / кню    
Елисавета кню ко  / тпл     ко ко как рул     кню кат  / лис     кню       / кню   / кню    
Красимира кат кню  / алу     ко тпл ко рул     кню кню кат рула      /     кню   / кню ко    
Пепа как ко кат От     тпл ко тпл рул     кню  /  / ко     кню     кат кню   / кню    
Радостина кню тпл алу  /     От ко ко рул     бб кню  / кат     тпл     кню   / кню тпл    
Стефка кню кат тпл как     12ч 12ч 12ч 12ч     12ч 12ч 12ч 12ч     12ч     12ч 12ч 12ч 12ч